O FIRMIE ABOUT COMPANY
Firma WENA GROUP istnieje od 2006 roku, ale działamy na wrocławskim rynku reklamy od roku 1999. Specjalizujemy się w oklejaniu pojazdów, brandingu flot samochodowych oraz reklamie zewnętrznej. Ale WENA GROUP to nie tylko reklama!
 
WENA GROUP to drukarnia wielkoformatowa z pełni wyposażoną linią produkcyjną - dzięki temu wykonując reklamy dla Państwa firmy, mamy kontrolę nad procesem technologicznym od A do Z. Używamy tylko sprawdzonych materiałów renomowanych producentów, a to przekłada się na bardzo długi i bezproblemowy okres eksploatacji reklam.
 
WENA GROUP to także organizator profesjonalnych wyścigów samochodowych oraz rajdowych imprez integracyjnych, gdzie każdy może poczuć smak rajdowej adrenaliny.
 
Ale WENA GROUP to przede wszystkim prężna ekipa, młodych, doświadczonych, a zarazem otwartych na nowości ludzi, którzy do powierzonych zadań zawsze podchodzą z maksymalnym zaangażowaniem. Niezależnie, czy zajmujemy sie oklejaniem Państwa floty, czy organizujemy event firmowy, macie Państwo pewność, że wykonamy powierzone zlecenie na najwyższym poziomie.
 
Ze względu na specyfikę Polskiego rynku, oferujemy Państwu zróżnicowane cenowo produkty i usługi. Przygotowując nasze oferty, bierzemy pod uwagę wieloletnie doświadczenie oraz bieżące potrzeby rynku - dlatego są one dopasowane do oczekiwań, zarówno finansowych, jak i jakościowych.
 
 
WENA GROUP W LICZBACH
Liczba oklejonych metrów kwadratowych folii: 150.000+
Liczba oklejonych aut: 7000+
Liczba litrów wypitej podczas pracy kawy: 7000 l +
 
 
HISTORIA
 
2011 -
Był dla nas bardzo udany, zarówno pod względem organizacji pracy, jak i wykonanych zleceń. Cały sprzęt produkcyjny przeszedł kurację odmładzającą, a w drukarni wielkoformatowej zainstalowano nowe komputery oraz wymieniono wszystkie części eksploatacyjne na nowe. Firma zatrudniła także nowy personel, co znacząco zwiększyło wydajność pracy oraz skróciło termin realizowanych zleceń. Polityka wysokiej jakości prowadzona od samego początku zaowocowała bardzo wysokim zadowoleniem Klientów oraz bardzo niskim odsetkiem postępowań reklamacyjnych (cztery reklamacje na 1000 samochodów) z czego jesteśmy bardzo dumni.


2010
- Firma oparła się kryzysowi i mimo słabszego początku roku, planuje kolejne inwestycje. Jedną ze zmian jest przeprowadzka do nowego - większego - biura. Dzięki temu na stałe przenieśliśmy część produkcyjną do osobnych pomieszczeń. Nowa siedziba mieści się teraz przy ulicy Na Niskich Łąkach 4.
Cykl NLC spotkał się z bardzo przyjaznym przyjęciem przez zawodników, w związku z czym marzec otworzył kolejny sezon zmagań na wrocławskim torze. Przy okazji zdobytego doświadczenia, firma decyduje się na wprowadzenie nowej usługi do swojej oferty - rajdowych imprez integracyjnych dla firm.
 
2009 - Uruchomienie nowej usługi dla klientów indywidualnych. BIGFOTO.PL to druk wysokojakościowych zdjęć w wielkim formacie.
Rusza także drugi sezon zmagań w cyklu NISKIE ŁĄKI CUP, który staje się coraz popularniejszy wśród wrocławskich kierowców.
 
2008 - Przeprowadzka do nowej siedziby przy ul. Gimnazjalnej 1B. Do dyspozycji mamy halę o powierzchni 100m2, w której możemy prowadzić całoroczne prace z zakresu oklejania pojazdów. Zakupiliśmy także nowy ploter tnący o szerokości 100cm oraz nową maszynę laminującą do wydruków wielkoformatowych. 2008 rok to także podpisanie długoterminowego kontraktu na obsługę floty Dolnośląskiej Spółki Gazowniczej.
Nowy rok to także nowe wyzwania. Uruchamiamy cykl wyścigów samochodowych pod nazwą NISKIE ŁĄKI CUP. Wyścigi odbywają się na terenie wrocławskiego toru kartingowego, przy ulicy Na Niskich Łąkach i są przeznaczone dla amatorów sportowej rywalizacji.
  
2007 - Zakupiona została najnowszej generacji drukarka wielkoformatowa MUTOH VJ 1604, drukująca w innowacyjnej technologii "fali z przeplotem". Od tej pory firma uniezależniła się od zewnętrznych dostawców oraz w może kontrolować proces technologiczny druku, co przekłada się na najwyższą jakość produktów i usług.
 
2006 - W marcu zostaje oficjalnie zarejestrowana firma WENA GROUP jako niezależny podmiot gospodarczy. Siedziba firmy znajduje się przy ul. Muchoborskiej 6. Ze względu na duże doświadczenie zdobyte w firmie WENA STUDIO REKLAMY głównym profilem działalności jest profesjonalne oklejanie pojazdów oraz reklama zewnętrzna.
WENA GROUP was established in 2006, but we operate in Wroclaw advertising market since 1999. We specialize in the professional vehicles wrapping, fleet branding and outdoor advertising. But WENA GROUP is not only advertising!

GROUP WENA is a large-printing house with a fully equipped production line - so doing the advertising for your company, we have control over the technological process from A to Z. We use only the best materials, well-known manufacturers, and this translates into a very long life and trouble-free advertising.

WENA GROUP is also the organizer of professional car racing events and rally integration events where everyone can feel the taste of racing adrenaline.

But WENA GROUP is primarily a resilient team, young, experienced, and also open to new people with the tasks always come up with the maximum commitment.

Due to the nature of the Polish market, we offer different priced products and services. In preparing our bid, we take into account the long experience and current needs of the market - because they are tailored to your needs, both financial and quality.
 
 
WENA GROUP IN NUMBERS
Number of square meters covered with ads: 150.000 m2 +
The number of cars covered with ads: 7000 +
Number of liters of coffee drunk at work: 7000 l +


HISTORY

2011 - It was very successful for us, both in terms of work organization, and made orders. All the production equipment has undergone restoration now and in the large format printers installed new computers, and lists all the consumable parts with new ones. The company also hired new staff, which significantly increased productivity and shortened the term of the orders executed. High-quality policy pursued from the outset resulted in very high customer satisfaction and a very low percentage of complaints procedures (four complaints for 1000 cars) and we are very proud of.

2010 - The company relied on the crisis and despite a weaker start of the year, is planning further investments. One change is the move to a new - higher office. This allows a permanent part of the production moved to a separate room. The new office is now on Na Niskich Lakach 4 street.
A series of NLC met with a very friendly adoption by the competitors, therefore, in March opened the next season of struggle in Wroclaw track. On the occasion of experience, the company decides to introduce a new service to its portfolio - rally team building events for companies.

2009 - Launching a new service for individual customers. BIGFOTO.PL to print high quality photos in large format.
Launch of the second season of struggle in the cycle NLC, which is becoming increasingly popular among the drivers of Wroclaw.

2008 - Moving to new premises Gimnazjalna 1B street. There we have a hall with an area of ​​100m2, where we can have year-round work of wrapping vehicles. We bought the new cutting plotter with a width of 100cm and a new laminating machine for large format printing. 2008 will mark the signing of long-term contract to operate the fleet of Lower Silesia Gas Company.
The new year also new challenges. Run the motor racing series called NISKIE LAKI CUP (NLC). The races take place in Wroclaw at kart track in a Na Niskich Lakach street and is intended for amateur sports competition.

2007 - purchased the latest generation of large-format printer MUTOH VJ 1604, innovative technology, the "wave-print" technology. Since then the company became independent of outside suppliers, and can control the printing process technology, which translates into the highest quality products and services.

2006 - In March, the company is officially registered WENA GROUP as an independent entity. The company is located at Muchoborskiej 6 street. Due to the extensive experience gained in the company WENA STUDIO REKLAMY main profile is the professional wrapping of vehicles, and outdoor advertising.

   
Na skróty:   o firmie   |   kontakt
  
Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone  |  WENA GROUP 2006-2019